STS TURKEY 2020 KONFERANSI – STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası

14- 16 Ekim 2020

Tanım ve Amaç

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılı, Ekim ayında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini desteklemek ve bu doğrultuda disiplinler arası ve çok yöntemli yaklaşımı savunmak amacıyla kurulmuştur. Platform, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ, BTT, STS) ile ilişkili konularda eğitim ve araştırma ağları içerisinde yer alan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Alanda etkileşimi ve işbirliğini teşvik ederken alanın görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen STS TURKEY ağı üyeliği, bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.

STS TURKEY 2020 STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası Konferansı, 14-16 Ekim 2020’de Ankara Üniversitesi işbirliği ile Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim, teknoloji, çevre, şehir, gıda, bilişim ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları; Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufkunu tartışmak üzere Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşecek olan STS TURKEY 2020 konferansına çağırıyoruz.

 

Düzenleyenler: STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı, Konya Bilim Merkezi

Ev sahipleri: Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı, Konya Bilim Merkezi

Destek verenler: Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı, Konya Bilim Merkezi, STS TURKEY

Bildiri özeti son teslim tarihi: 30 Nisan 2020 (güncellenmiş)
Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 30 Haziran 2020
Konferans dili: Türkçe

Bilim, bilimsel bilgi ve teknolojiler, toplumların gündelik yaşamlarının her alanına sirayet etmekte ve toplumsal düzenin pek çok sürecini şekillendirerek hem benlik algımızı hem de birlikte yaşama biçimlerimizi dönüştürmektedir. Aynı zamanda toplum, toplum dinamikleri ve iktidar ilişkileri de bilgi üretimi ve teknoloji gelişimini benzer biçimde etkilemektedir. Son 20 yılda gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi etkilemekle kalmamış; bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnızca teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ilgilenen araştırmacıları da ilgilendirmektedir.

Bilim, gündelik yaşamda gerçekleşir. Gündelik yaşam ise laboratuvarlarda, tasarım stüdyolarında, hastanelerde, üniversitelerde veya şirketlerde her zaman olageldiği gibi sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlarla şekillenir. Dolayısıyla, sosyal ve kültürel bilim perspektifinden gündelik yaşam, bilim, teknoloji ve toplum ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bilim, teknoloji ve toplumun hem birbiriyle hem de gündelik yaşamla hemhal oluşu ve sınırlarının muğlaklığını araştırarak diğer alanların yanı sıra sosyal düzen süreçlerinde bilgi ve teknolojinin rolünü anlamak Bilim ve Teknoloji Çalışmalarının (Science and Technology Studies, STS) temel görevidir.

STS’in, birçok farklı alanda, çok verimli ve bazen de tartışmalı bir analiz ve eleştiri aracı olduğu bilinmektedir. 1970’lerden itibaren var olan STS; sürekli değişen / yenilenen yaklaşımları, çeşitli yöntemleri ile farklı bilimsel disiplinlerde kendine yer açan bir araştırma ve çalışma alanıdır. Laboratuvar çalışmaları, feminist STS, pratik-teorik yaklaşımlar, pragmatik STS, rasyonalite ile ilgili sorular, önemlilik, bilgi ve uygulama, çoklu türler etnografya, aktör-ağ teorisi, teknoloji değerlendirme gibi çalışmalar örnek gösterilebilir. Farklı perspektiflerden sorular sorulmaya başlandığında ise, kimlik arayışı ve inşası yeniden başlar ve daha bütünlüklü bir algıya doğru yol alabilir. STS TURKEY 2020 Konferansı, STS’in kimlik arayışı sorusuna odaklanan STS’in farklı perspektiflerinden çeşitli katkıları konuşmayı hedeflemektedir.

Bilim, teknoloji ve insan ile toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak, ufuk açıcı bir diyaloğa zemin hazırlamak üzere 2017 yılında kurulan Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies (STS TURKEY) adını taşıyan araştırma ve eğitim ağının bu yılki konferansı, Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan dönüşümlerin; sanal gerçeklikten tıbba, şehir ve çevreden yapay zekaya, tasarımdan gıda teknolojisine kadar olan toplumsal yansımalarını ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufkunu çok çeşitli perspektiflerden tartışmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları 14-15-16 Ekim 2020 yaprak dökümünde Konya Bilim Merkezi’ne çağırıyoruz.

Çağrı Metniyle uyumlu olacak bazı konular aşağıda sıralanmakla birlikte, bunların dışında kalan ve ilişkili konularda da özet gönderilebilir:

İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri
Bilgi teknolojileri ve E-Devlet
Bilim, teknoloji ve şehir
Bilim, teknoloji ve çevre
Bilim, teknoloji ve feminizm
Tasarım, teknoloji ve toplum
Katılımcı tasarım ve örnekler
Sanat, zanaat ve teknoloji
Biyosanat ve toplum
Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik
Gözetim toplumu ve biyopolitika
İnsan ve robot etkileşimi
Yapay zekâ: avantajlar ve tehditler
Gıda teknolojisi ve problemler
Bilim ve teknoloji etiği
Biyoetik
Bilim iletişiminin epistemik boyutları
Bilim felsefesi
Biyoloji felsefesi
Teknoloji felsefesi
Bilim-kurgu edebiyatı ve sineması
Artırılmış insan: avantajlar ve tehditler
Tıp, teknoloji ve toplum
Teknoloji, güvenlik politikaları ve savunma sanayi
Bilişim çağında insan hakları


Tam Bildiri 

– 500 kelimelik bildiri özeti,
– Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları, 5 anahtar kelime içerecek şekilde
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2020 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi süreci sonunda tam bildiriye uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Tam bildiri yerine poster sunumu yapmayı tercih edenler e-posta başvurularında bunu belirtmelidir.

Özel Oturum Önerisi
STS TURKEY 2020 konferansı çağrı metnindeki konulara ek olarak veya bu konuların bir alt başlığına yönelik olarak özel oturum yapmak isteyen katılımcılar, katılacakları kişilerle birlikte hazırladıkları, aşağıda özetlenen, özel oturum metin özetini gönderir.
– 1000 kelimelik özel oturum özet metni,
– Özel oturum başlığı, özel oturumda sunulacak bildiri başlıkları,
– Oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumlarını,
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2020 Özel oturum]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Konferans Kayıt Ücreti
Öğrenci 125 TL
Diğer 200 TL

Banka Bilgileri
Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
IBAN No: TR84 0001 5001 5800 7299 6835 72

Önemli kayıt bilgisi: Kayıt ücreti gönderilirken açıklama kısmına ‘STS 2020’ ve devamında katılımcının adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Melek Dosay, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları, Ankara Üniversitesi
Ali Güney, Konya Bilim Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Şafak Kılıçtepe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Emine Öncüler Yayalar, Bilkent Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institute Istanbul (STS TURKEY Koordinasyon)

Bilimsel Kurul (alfabetik, soyada göre)

Semih Akçomak, Doç., Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Ömer Faik Anlı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Fatih Artvinli, Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Aslı Çalkıvik, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Melek Dosay Gökdoğan, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Günnur Ertong Attar, Dr., Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi , Sosyoloji Bölümü
Aslı Ö. Erbil, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü
Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Ali O. İlhan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
İnan Kalaycıoğulları, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Azer Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Meltem Kocaman, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü
Umut Morkoç, Dr. Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Aslı Odman, Araştırma Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Vefa Saygın Öğütle, Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat
Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Erkan Saka, Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
İpek Sevda Söğüt, Dr. Öğr. Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Dr., Özyeğin Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Ali Rıza Taşkale, Dr. Öğr. Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Belgin Tekce, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Candan Türkkan, Dr. Öğr. Görevlisi, Özyeğin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Elif Vatanoğlu-Lutz, Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Emine Öncüler Yayalar, Dr. Öğr. Görevlisi, Bilkent Üniversitesi
Özlem Yılmaz, Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Konferans Mekânı

Konya Bilim Merkezi
Büyükkayacık, Ankara Cd. No:292, 42250 Büyükkayacık OSB/Selçuklu/Konya
https://www.kbm.org.tr/

Konaklama Tavsiyeleri
Bera Otel-  Nişantaş, Dr. Mehmet Hulusi Baybal Cd. No:9, 42060 Selçuklu/Konya
Dedeman- Esenler, Yeni Sille Cd. No: 1, 42080 Selçuklu/Konya
Ibıs Otel- Seker Mah Cevreyolu Cad No 36, 42080 Selçuklu/Konya
Novotel-Seker Mah Cevreyolu Cad No 38, 42080 Selçuklu/Konya