STS TURKEY 2022 KONFERANSI – Güncel Bir Soru: STS Nedir?

24-25 Kasım 2022

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılı, Ekim ayında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirlikleri desteklemek, disiplinlerarası ve çok yöntemli yaklaşımı savunmak amacıyla kurulmuştur. Platform, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ, BTT, STS) ile ilişkili konularda eğitim ve araştırma ağları içerisinde yer alan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmektedir. Etkileşim ve işbirlikleri teşvik ederek alanın görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen STS TURKEY Ağı, bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır. 

STS TURKEY 2022 “Güncel Bir Soru: STS Nedir” Konferansı 24-25 Kasım 2022’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Bilim, teknoloji, çevre, şehir, gıda, bilişim ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları; Türkiye’de bilim ve teknolojinin anlamını, kapsamını ve ufkunu tartışmak üzere düzenleyeceğimiz konferansa davet ediyoruz.

Düzenleyenler: STS TURKEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Bildiri özeti son teslim tarihi: 10 Ağustos 2022 (güncel)

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 15 Eylül 2022

Konferans dili: Türkçe 

Bilim, bilimsel bilgi ve teknolojiler, toplumların gündelik yaşamlarının her alanına sirayet etmekte ve toplumsal düzenin pek çok sürecini şekillendirerek hem benlik algımızı hem de birlikte yaşama biçimlerimizi dönüştürmektedir. Aynı zamanda toplum, toplum dinamikleri ve iktidar ilişkileri de bilgi üretimi ve teknoloji gelişimini benzer biçimde etkilemektedir. Son 20 yılda gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi etkilemekle kalmamış; bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnızca teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal, coğrafi ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ilgilenen araştırmacıları da ilgilendirmektedir.

Bilim, gündelik yaşamda gerçekleşir. Gündelik yaşam ise laboratuvarlarda, tasarım stüdyolarında, hastanelerde, üniversitelerde veya şirketlerde her zaman olageldiği gibi sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlarla şekillenir. Dolayısıyla, sosyal ve kültürel bilim perspektifinden gündelik yaşam, bilim, teknoloji ve toplum ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bilim, teknoloji ve toplumun hem birbiriyle hem de gündelik yaşamla hemhal oluşu ve sınırlarının muğlaklığını araştırarak diğer alanların yanı sıra sosyal düzen süreçlerinde bilgi ve teknolojinin rolünü anlamak Bilim ve Teknoloji Çalışmalarının (Science and Technology Studies, STS) temel görevidir.

STS’in, birçok farklı alanda, çok verimli ve bazen de tartışmalı bir analiz ve eleştiri aracı olduğu bilinmektedir. 1970’lerden itibaren var olan STS; sürekli değişen / yenilenen yaklaşımları, çeşitli yöntemleri ile farklı bilimsel disiplinlerde kendine yer açan bir araştırma ve çalışma alanıdır. Laboratuvar çalışmaları, feminist STS, pratik-teorik yaklaşımlar, pragmatik STS, rasyonalite ile ilgili sorular, önemlilik, bilgi ve uygulama, çoklu türler etnografya, aktör-ağ teorisi, teknoloji değerlendirme gibi çalışmalar örnek gösterilebilir. 

Disipliner çeşitliliği ile birlikte STS’in ne olduğu ve hangi çalışma alanlarının STS olarak adlandırılacağı sorusu hâlâ güncel. Bu bağlamda, bu yılki STS TURKEY 2022 Konferansı güncelliğini koruyan “STS Nedir” sorusuna cevap aramaktadır. STS TURKEY 2022 Konferansı, farklı disiplinlerin çeşitli STS konularıyla ilişkilenme biçimlerini konu alan akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları çağırmaktadır.

Çağrı Metniyle uyumlu olacak bazı konular aşağıda sıralanmakla birlikte, bunların dışında kalan ve ilişkili konularda da özet gönderilebilir:

İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri
Bilgi teknolojileri ve E-Devlet
Bilim, teknoloji ve şehir
Bilim, teknoloji ve çevre
Bilim, teknoloji ve feminizm
Tasarım, teknoloji ve toplum
Katılımcı tasarım ve örnekler
Sanat, zanaat ve teknoloji
Biyosanat ve toplum
Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik
Gözetim toplumu ve biyopolitika
İnsan ve robot etkileşimi
Yapay zekâ: avantajlar ve tehditler
Gıda teknolojisi ve problemler
Bilim ve teknoloji etiği
Biyoetik
Bilim iletişiminin epistemik boyutları
Bilim felsefesi
Biyoloji felsefesi
Teknoloji felsefesi
Bilim-kurgu edebiyatı ve sineması
Artırılmış insan: avantajlar ve tehditler
Tıp, teknoloji ve toplum
Teknoloji, güvenlik politikaları ve savunma sanayi
Bilişim çağında insan hakları


Tam Bildiri 

– 500 kelimelik bildiri özeti,
– Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları, 5 anahtar kelime içerecek şekilde
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2022 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi süreci sonunda tam bildiriye uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Tam bildiri yerine poster sunumu yapmayı tercih edenler e-posta başvurularında bunu belirtmelidir.

Özel Oturum Önerisi
STS TURKEY 2022 konferansı çağrı metnindeki konulara ek olarak veya bu konuların bir alt başlığına yönelik olarak özel oturum yapmak isteyen katılımcılar, katılacakları kişilerle birlikte hazırladıkları, aşağıda özetlenen, özel oturum metin özetini gönderir.
– 1000 kelimelik özel oturum özet metni,
– Özel oturum başlığı, özel oturumda sunulacak bildiri başlıkları,
– Oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumlarını,
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2022 Özel oturum]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Konferansımız ilgilenen herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

25 Kasım’da düzenlenecek olan Bilim İletişimi Atölyesi’ne katılmayı düşünenler buradaki form üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilir.

Geri kalan tüm oturumlara katılmak için konferans boyunca santralistanbul Kampüsü ÇSM Binası’nda yer alacak kayıt masasına başvurmanız yeterli olacaktır.

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Dr. Şafak Kılıçtepe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Dr. Emine Öncüler Yayalar, Bilkent Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Dr. Melike Şahinol, Orient-Institute Istanbul (STS TURKEY Koordinasyon)

 

Bilimsel Kurul (alfabetik, soyada göre)

Semih Akçomak, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)

Ömer Faik Anlı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

Fatih Artvinli, Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)

Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Aslı Çalkıvik, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Melek Dosay Gökdoğan, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,  Antropoloji Bölümü

Günnur Ertong Attar, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi , Sosyoloji Bölümü

Aslı Ö. Erbil, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)

Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü

Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

İnan Kalaycıoğulları, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü

Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Southern Denmark Üniversitesi, Tasarım ve İletişim Bölümü

Azer Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Meltem Kocaman, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Umut Morkoç, Dr. Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Aslı Odman, Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Vefa Saygın Öğütle, Prof. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat

Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)

Erkan Saka, Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

İpek Sevda Söğüt, Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Dr., Kadir Has Üniversitesi, Çekirdek Program

Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum

Ali Rıza Taşkale, Dr. Öğr. Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Belgin Tekçe, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Candan Türkkan, Dr. Öğr. Görevlisi, Özyeğin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Elif Vatanoğlu-Lutz, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Emine Öncüler Yayalar, Dr. Öğr. Görevlisi, Bilkent Üniversitesi

Özlem Yılmaz, Dr., Exeter Üniversitesi, Sosyoloji, Felsefe ve Antropoloji Bölümü