STS TURKEY 2021 KONFERANSI – STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası

22- 24 Kasım 2021

Tanım ve Amaç

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, 2017 yılı, Ekim ayında bilim ve teknoloji çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini desteklemek ve bu doğrultuda disiplinler arası ve çok yöntemli yaklaşımı savunmak amacıyla kurulmuştur. Platform, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ, BTT, STS) ile ilişkili konularda eğitim ve araştırma ağları içerisinde yer alan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Alanda etkileşimi ve işbirliğini teşvik ederken alanın görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen STS TURKEY ağı üyeliği, bilim, teknoloji ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen herkese açıktır.

STS TURKEY 2021 STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası Konferansı, 22-24 Kasım 2021’de Ankara Üniversitesi işbirliğiyle çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Bilim, teknoloji, çevre, şehir, gıda, bilişim ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları; Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufkunu tartışmak üzere çevrimiçi düzenleyeceğimiz konferansa çağırıyoruz.

 

Düzenleyenler: STS TURKEY, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı

Bildiri özeti son teslim tarihi: 31 Temmuz 2021 (güncellenmiştir)

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 30 Eylül 2021

Konferans dili: Türkçe

Önemli not: Bildiğiniz gibi, pandemi başlangıcında STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası başlıklı üçüncü STS TURKEY Konferansı’nı ileri bir tarihte gerçekleştirme kararını almıştık. Kasım 2021’de çevrimiçi gerçekleştireceğimiz konferans kapsamında 2020’de gönderilen bildirileri de değerlendireceğiz. Bunun için sizlerden bildirinizi konferans@ststurkey.net adresine tekrardan göndermenizi rica ediyoruz. (E-posta başlığında “[STS TURKEY 2021 Özel oturum]” ifadesiyle iletebilirsiniz.) 

 

Bilim, bilimsel bilgi ve teknolojiler, toplumların gündelik yaşamlarının her alanına sirayet etmekte ve toplumsal düzenin pek çok sürecini şekillendirerek hem benlik algımızı hem de birlikte yaşama biçimlerimizi dönüştürmektedir. Aynı zamanda toplum, toplum dinamikleri ve iktidar ilişkileri de bilgi üretimi ve teknoloji gelişimini benzer biçimde etkilemektedir. Son 20 yılda gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi etkilemekle kalmamış; bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnızca teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve sosyo-kültürel boyutlarıyla ilgilenen araştırmacıları da ilgilendirmektedir.

Bilim, gündelik yaşamda gerçekleşir. Gündelik yaşam ise laboratuvarlarda, tasarım stüdyolarında, hastanelerde, üniversitelerde veya şirketlerde her zaman olageldiği gibi sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlarla şekillenir. Dolayısıyla, sosyal ve kültürel bilim perspektifinden gündelik yaşam, bilim, teknoloji ve toplum ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bilim, teknoloji ve toplumun hem birbiriyle hem de gündelik yaşamla hemhal oluşu ve sınırlarının muğlaklığını araştırarak diğer alanların yanı sıra sosyal düzen süreçlerinde bilgi ve teknolojinin rolünü anlamak Bilim ve Teknoloji Çalışmalarının (Science and Technology Studies, STS) temel görevidir.

STS’in, birçok farklı alanda, çok verimli ve bazen de tartışmalı bir analiz ve eleştiri aracı olduğu bilinmektedir. 1970’lerden itibaren var olan STS; sürekli değişen / yenilenen yaklaşımları, çeşitli yöntemleri ile farklı bilimsel disiplinlerde kendine yer açan bir araştırma ve çalışma alanıdır. Laboratuvar çalışmaları, feminist STS, pratik-teorik yaklaşımlar, pragmatik STS, rasyonalite ile ilgili sorular, önemlilik, bilgi ve uygulama, çoklu türler etnografya, aktör-ağ teorisi, teknoloji değerlendirme gibi çalışmalar örnek gösterilebilir. Farklı perspektiflerden sorular sorulmaya başlandığında ise, kimlik arayışı ve inşası yeniden başlar ve daha bütünlüklü bir algıya doğru yol alabilir. STS TURKEY 2021 Konferansı, STS’in kimlik arayışı sorusuna odaklanan STS’in farklı perspektiflerinden çeşitli katkıları konuşmayı hedeflemektedir.

STS TURKEY 2021 STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası Konferansı, 22-24 Kasım 2021’de Ankara Üniversitesi işbirliğiyle çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Bilim, teknoloji, çevre, şehir, gıda, bilişim ve tıp alanlarındaki dönüşümlerin toplumsal bağlamıyla ilgilenen akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları; Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufkunu tartışmak üzere konferansa çağırıyoruz.

Çağrı Metniyle uyumlu olacak bazı konular aşağıda sıralanmakla birlikte, bunların dışında kalan ve ilişkili konularda da özet gönderilebilir:

İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri
Bilgi teknolojileri ve E-Devlet
Bilim, teknoloji ve şehir
Bilim, teknoloji ve çevre
Bilim, teknoloji ve feminizm
Tasarım, teknoloji ve toplum
Katılımcı tasarım ve örnekler
Sanat, zanaat ve teknoloji
Biyosanat ve toplum
Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik
Gözetim toplumu ve biyopolitika
İnsan ve robot etkileşimi
Yapay zekâ: avantajlar ve tehditler
Gıda teknolojisi ve problemler
Bilim ve teknoloji etiği
Biyoetik
Bilim iletişiminin epistemik boyutları
Bilim felsefesi
Biyoloji felsefesi
Teknoloji felsefesi
Bilim-kurgu edebiyatı ve sineması
Artırılmış insan: avantajlar ve tehditler
Tıp, teknoloji ve toplum
Teknoloji, güvenlik politikaları ve savunma sanayi
Bilişim çağında insan hakları


Tam Bildiri 

– 500 kelimelik bildiri özeti,
– Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları, 5 anahtar kelime içerecek şekilde
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2021 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi süreci sonunda tam bildiriye uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Tam bildiri yerine poster sunumu yapmayı tercih edenler e-posta başvurularında bunu belirtmelidir.

Özel Oturum Önerisi
STS TURKEY 2021 konferansı çağrı metnindeki konulara ek olarak veya bu konuların bir alt başlığına yönelik olarak özel oturum yapmak isteyen katılımcılar, katılacakları kişilerle birlikte hazırladıkları, aşağıda özetlenen, özel oturum metin özetini gönderir.
– 1000 kelimelik özel oturum özet metni,
– Özel oturum başlığı, özel oturumda sunulacak bildiri başlıkları,
– Oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumlarını,
– DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak

konferans@ststurkey.net adresine e-posta başlığında “[STS TURKEY 2021 Özel oturum]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

>> Konferans alanına erişim için gerekli kayıt bilgisi:

Bildiri sahipleri ve dinleyiciler Zoom’da gerçekleşecek konferansa katılabilmek için gerekli işlemleri buradan tamamlayabilir.

 

>> Bildiri sunumu için gerekli kayıt bilgisi:

Bildiri sunacak katılımcılar kayıt işlemlerini aşağıdaki e-posta adresi üzerinden gerçekleştirmektedir.

Kayıt işlemleri için son tarih: 25 Ekim 2021

 

STS TURKEY 2021 Konferansı Sekreterya

Dr. Vural Başaran (Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

vbasaran@ankara.edu.tr

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Melek Dosay, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları, Ankara Üniversitesi
Ali Güney, Sosyal İnovasyon Ajansı
Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Şafak Kılıçtepe, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Emine Öncüler Yayalar, Bilkent Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Melike Şahinol, Orient-Institute Istanbul (STS TURKEY Koordinasyon)

Bilimsel Kurul (alfabetik, soyada göre)

Semih Akçomak, Doç., Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Ömer Faik Anlı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Fatih Artvinli, Doç. Dr., Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Arsev U. Aydınoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Gülşah Başkavak, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Aslı Çalkıvik, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Melek Dosay Gökdoğan, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Şafak Kılıçtepe, Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,  Antropoloji Bölümü
Günnur Ertong Attar, Dr., Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi , Sosyoloji Bölümü
Aslı Ö. Erbil, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Feza Günergun, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü
Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Ali O. İlhan, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
İnan Kalaycıoğulları, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
Harun Kaygan, Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Azer Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi, Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Meltem Kocaman, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü
Umut Morkoç, Dr. Araştırma Görevlisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Aslı Odman, Araştırma Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Vefa Saygın Öğütle, Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Başak Ozan Özparlak, Dr., Avukat
Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı (TEKPOL)
Erkan Saka, Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
İpek Sevda Söğüt, Dr. Öğr. Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Dr., Özyeğin Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi
Melike Şahinol, Dr., Orient-Institut Istanbul, İnsan, Tıp ve Toplum
Ali Rıza Taşkale, Dr. Öğr. Üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Belgin Tekce, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Aydan Turanlı, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Candan Türkkan, Dr. Öğr. Görevlisi, Özyeğin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Elif Vatanoğlu-Lutz, Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Emine Öncüler Yayalar, Dr. Öğr. Görevlisi, Bilkent Üniversitesi
Özlem Yılmaz, Dr., Exeter Üniversitesi, Sosyoloji, Felsefe ve Antropoloji Bölümü